Arabic German English French Russian China
         
  Home          

我们的服务价格

翻译精确报价将根据稿件内容的难度、技术处理的复杂程度和时限要求的缓急而定。对于专业性较强、严谨度要求较高的资料希望客户以邮件提供相关参考资料,对此我们也给您一定的价格折扣。
对于专业性较高的资料于一般性的翻译资料不同我们需要花费更多的时间去查询相关资料,因此会相应提高每行价格。标准行包括55个字符加空格。
 

 

     
Translation Service
Our Prices
Language Lessons
Contact Us
Imprint
 
 
Tel.: 0049 (0) 17634162520
Adresse: Hauptstraße. 9 - 69117 Heidelberg
E-Mail: alrashidy.translation@gmail.com | Website: www.alrashidy-translation.com